Katalog webů


kategorie: seznam \ Společnost


Seznam webů
náhled
Firma Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim dodává služby v oborech sanace a čištění zemin a vod, zpracování analýzy rizik. Analýza rizika je důležitým podkladem pro proces eliminace rizik.
náhled
řízky, prýty, kořenáče, japonský topol, biomasa, dřevo na topení, otop
náhled
Pěstitel rychlerostoucích dřevin japonského topolu j-105 (populus NigraL-populus Maximowiczii) nabízí odborné poradenství při pěstování a zakládání plantáže.Ušetřete na energiích, šetřete přírodu, využijte své pozemky.Vlastní dřevo již za 5-6let.www.biomasa.wz.cz, nabídka pro 2012 kořenáče, prostokořenná sadba.od.11kč R.d.
náhled
Firma CAHA spol. s r.o. vznikla v roce 2007 a je přetransformována z firmy David Caha – Poradenství v oblasti zpracování obilovin a výrobků z nich.
náhled
Čistička odpadních vod firmy Ekomonitor Chrudim je mechanicko-biologická čistírna, je určena pro čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. Objednejte u nás, nebo nezávazně poptejte.
náhled
ČOV firmy Ekomonitor je mechanicko-biologická čistírna, je určena pro čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, např.rodinných domů, restauračních zařízení, škol, sociálních zařízení a jiných. Nezávazně poptejte.
náhled
Elektronická cigareta je náhrada, elektronická cigareta to vyřeší i tam kde se nekouří
náhled
Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim - SEA, EIA, posuzování vlivů na životní prostředí. EIA oznámení, EIA dokumentace, EIA posudek, akustická studie, hluková studie, akustické posouzení, akustický posudek, rozptylová studie, stavební akustika.
náhled
Společnost provozuje kolektivní systém pro osvětlovací zařízení - síť sběrných míst, logistiku, sběr a svoz elektrozařízení nebo elektroodpadu, zpracování elekroodpadu včetně jeho materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů.
náhled
Vodní zdroje Ekomonitor - zpracuje ekologický audit - je prověření vlivů podniku na životní prostředí, Enviromental Auditing. Zpracováváme audity podle požadavků zákazníka např.posouzení stavu znečištění horninového prostředí, podzemních a povrchových vod, stavebních objektů, průmyslových zón, skládek odpadů apod., vyčíslení ekologických škod, ocenění ekologické zátěže nemovitostí, posouzení souladu činnosti organizace s právními a ostatními požadavky vztahující se k ochraně životního prostředí, posouzení stávajících ekologických závazků, další.
náhled
Web na podporu komunikační kampaně pro třídění odpadů Pardubického kraje, naleznete zde informace o třídění a zpracování odpadů, abecedu třídění, nejrůznější soutěže, informace a akce pro veřejnost a pro obce, ale i výukové programy pro školy.
náhled
Nebezpečný odpad. Společnost se soustřeďuje v rámci komunálních a průmyslových služeb především na následující činnosti:expertní činnost a poradenství v oblasti ochrany životního prostředí.
náhled
Hliva ustricová má veľmi silné liečivé účinky. Jej konzumáciou si výrazn
náhled
Květena - flóra, evidence flóry, básnický výraz
náhled
Inhalace kyslíku (oxygenoterapie) pomáhá při snížené výkonnosti, bolestech hlavy, snížené imunitě, různých bolestech, regeneraci organismu po operacích, při rekonvalescenci po nemocích. Ošetření pleti kyslíkem zlepšuje stav (i tzv. kuřácké) pleti.
náhled
Solární sortiment, od solárních panelů přes solární elektrárny až po kompletní solární a sluneční systémy vždy od NELUMBO spol. s r.o.
náhled
Vodní zdroje Ekomonitor nabízí zpracování provozních řádů veřejných kanalizací, zpracování posouzení vypouštěného znečištění (z kanalizace ČOV) do recipientu , zpracování hydrotechnických výpočtů navrhované ČOV a další služby v oboru
náhled
Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim - plastové nádrže slouží k zachycování a skladování kapalin, případně jako součásti technologických celků. Objednejte u nás, nebo jen nezávazně poptejte.
náhled
Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim - staré ekologické zátěže, studie proveditelnosti, sanace, analýza rizik, ekologie, životní prostředí, průzkumy kontaminace. Další služby - hydrogeologický průzkum, atmogeochemický průzkum, projekty , dodávky, instalace a zprovoznění technologie pro odsávání a čištění půdního vzduchu nezvodnělého horninového prostředí, zamezení dalšího šíření kontaminace v horninovém prostředí, vyčištění podzemních vod a horninového prostředí na požadované limity, následný monitoring podzemních vod a horninového prostředí po ukončení sanačního zásahu.
náhled
Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim - radon, radonový index pozemku, monitoring, úpravny vody , optimalizační studie
náhled
Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim - staré ekologické zátěže, studie proveditelnosti, sanace, analýza rizik, ekologie, životní prostředí, průzkumy kontaminace. Projekty , dodávky, instalace a zprovoznění technologie pro odsávání a čištění půdního vzduchu nezvodnělého horninového prostředí.
náhled
Sopky a důvody jejich vzniku.
náhled
Vodní zdroje Ekomonitor - sanace zemin a vod, stará ekologická zátěž, radon, odpady, geologie, hydrogeologie, studny, vrty, průzkum, projekt, vodohospodářské stavby, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, čističky, ČOV, odlučovače, ekologická havárie, semináře.
náhled
Společnost se zaměřuje na řešení zákaznických požadavků a potřeb v oblasti konstrukce a vývoje strojů, zařízení a technologie. Provádíme výzkum, vývoj, projektování, konstruování, výrobu prototypů, montáž včetně uvedení strojů a zařízení do provozu.
náhled
Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim zpracuje hydrogeologické vyjádření, hydrogeologické posudky, projektové dokumentace studní, projektové dokumentace hydrogeologických průzkumů, vrtných a sanačních prací, poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství, stanovení rozsahu pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a další.
náhled
Vodní zdroje Ekomonitor zrealizuje úpravny vody. Provádí hydrogeologické průzkumy a vyhledá a zhotoví nové zdroje vody, úprava vody, úpravny vody, dezinfekce vody, zušlechťování vody. Vyrábí provzdušňovací věže pro odstraňování těkavých chlorovaných uhlovodíků z vody s následným čištěním odplynu ze zařízení, provzdušňovací věže pro desorpci radonu a oxidu uhličitého z vody.
náhled
Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim - vodoměrná šachta, armaturní šachta je samostatný konstrukční prvek k osazení na vodovodní přípojce tam, kde není možné umístit vodoměrnou sestavu přímo do budovy.
náhled
Kdykoliv si však nakoupíme vodu v obchodě, měli bychom vědět, že se jedná o největší podvod,
náhled
Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim - vodovody, kanalizace, provozní řád, vzorkování, monitoring, zpracování a vedení majetkové a provozní evidence, zpracování plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a další služby v oboru.
náhled
Nabízíme odstraňovače zápachů do domácností, kuchyně a koupelen. Naše výrobky vás překvapí téměř magickou schopností vyčistit vzduch kolem vás od nepříjemných zápachů.
(nalezeno celkem 30 záznamů)